Regulamin

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (AKWATECH SYSTEMY Sp. z o.o. S.K. ul. Serbska 4, 61-696 Poznań). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ W SKLEPIE INTERNETOWYM AKWATECH.PL 


Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. Dotyczy umów zawartych przez Sprzedawcę na odległość w ramach sklepu internetowego od tego dnia. 

Przed skorzystaniem z usług akwatech.pl należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz z Polityką prywatności dostępną na stronie internetowej sklepu. Korzystanie ze sklepu internetowego odbywa się zgodnie z Regulaminem. 

I DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1. akwatech.pl – witryna internetowa wykorzystywana przez Sprzedawcę przy zawieraniu umów sprzedaży na odległość (sklep internetowy)  

2. Sprzedawca – podmiot zarządzający sklepem internetowym akwatech.pl, którym jest:

AKWATECH SYSTEMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (AKWATECH SYSTEMY Sp. z o.o. S.K.)  mająca siedzibę przy ulicy Serbskiej 4 w Poznaniu (kod pocztowy: 61-696) 

Numer Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego): 0000533642

Numer NIP: 9721252274

REGON: 360270060

Pod adresem tym należy również składać reklamacje. 

Numer telefonu to: 618202011

Adres poczty elektronicznej to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Rachunek bankowy AKWATECH SYSTEMY Sp. z o.o. S.K. jest prowadzony przez SANTANDER BANK POLSKA S.A. . Numer rachunku to: 48 1090 1362 0000 0001 2980 7434

4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w tym internet, telefon)

5. Zamawiający – Konsument, a także inne osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych, mogące dokonywać zakupów za pomocą sklepu internetowego akwatech.pl

6. Towar – rzeczy ruchome stanowiące przedmiot umowy sprzedaży. Opis sprzedawanych Towarów znajduje się na stronie akwatech.pl

7. Strony – Sprzedawca oraz Zamawiający, w tym Konsument

8. Umowa – umowa sprzedaży zawierana na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość (internet, połączenie telefoniczne) do chwili zawarcia umowy włącznie 

9. Cena – oznacza całkowitą cenę towaru brutto i nie obejmuje kosztów dostawy 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zawartość witryny internetowej akwatech.pl , niniejszy Regulamin oraz Towary sprzedawane za jej pomocą podlegają ochronie prawnej, w szczególności na zasadach określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie Kodeks cywilny.  

2. Informacje umieszczone na stronie akwatech.pl  dotyczące Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Sprzedawca każdorazowo potwierdza Zamawiającemu warunki zawarcia umowy, w tym cenę. Zawarcie umowy następuje z chwilą akceptacji przez Strony negocjowanych warunków umowy lub – jeżeli strony nie prowadziły negocjacji - z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. akwatech.pl  umożliwia Zamawiającym indywidualne negocjowanie warunków zakupu. W takim wypadku w miejsce postanowień Regulaminu obowiązują indywidualnie ustalone warunki. Negocjacje nie obejmują uprawnień, których Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może się zrzec.   

III ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 

1. akwatech.pl realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia powinny być składane w języku polskim. 

2. W zależności od wybranego sposobu składania zamówienia Zamawiający powinien przekazać Sprzedawcy aktywny adres poczty elektronicznej lub aktywny numer telefonu, pod którym możliwy będzie bieżący kontakt z Zamawiającym. 

3. Zamawiający składa zamówienie lub wyraża zainteresowanie złożeniem zamówienia przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, Konta na stronie akwatech.pl  lub telefonicznie. 

4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w ten sam sposób w jaki zostało złożone, przy czym w wypadku skorzystania  z Konta lub telefonu potwierdzenie przesłane zostanie pocztą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.  

5. Zamawiający ma możliwość negocjowania warunków zamówienia za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie lub za pomocą listu nadanego tradycyjną przesyłką pocztową.   

6. Sprzedawca zawsze potwierdza Zamawiającemu przyjęcie zamówienia do realizacji. Jeżeli Strony prowadziły negocjacje potwierdzenie następuje po ustaleniu wszystkich warunków, które były ich przedmiotem. 

7. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych co oznacza, że w tym terminie Towar zostanie wysłany do Zamawiającego lub przygotowany do odbioru przez niego w siedzibie Sprzedawcy. Za dzień roboczy nie jest uznawana sobota, niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy. Jeżeli wykonanie Zamówienia w tym terminie nie jest możliwe Sprzedawca poinformuje o tym konsumenta przed Zawarciem umowy. Warunkiem wysłania do Zamawiającego Towaru jest uiszczenie przez niego całej ceny zakupu wraz z kosztami przesyłki. Rozumieć przez to należy otrzymanie należnej kwoty przez Sprzedawcę. 

8. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia o zawarciu umowy Sprzedawca nie wykona umowy Konsument ma prawo wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wykonania umowy, a w razie jego bezskutecznego upływu Konsument może odstąpić od umowy. 

9. Koszt przesyłki jest uzależniony od jej wagi. Towar jest wysyłany do  Zamawiającego przesyłką pocztową (kurier FedEx/DHL/RABEN). Aktualna wysokość opłat za przesyłkę określona jest na stronie akwatech.pl  w zakładce Płatności i dostawa. Koszt przesyłki nie jest doliczany do ceny, a jego wysokość jest zawsze wskazana w potwierdzeniu zamówienia. 

10. Kwotę stanowiącą cenę wraz z kosztami przesyłki można uiścić:

-płatnością za pośrednictwem PayU,

-płatnością przelewem na rachunek bankowy AKWATECH SYSTEMY Sp. z o.o. S.K., wskazany w niniejszym Regulaminie,

-gotówką przy odbiorze od kuriera (przesyłka za pobraniem)

11. Jeżeli po zawarciu umowy jej wykonanie okaże się niemożliwe sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni poinformuje o tym Konsumenta i zwróci mu całą otrzymaną od niego kwotę.   

IV PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Konsumentowi. W wypadku skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.  

2. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy  

--------------------------------------------------------------------------------

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – AKWATECH SYSTEMY Sp. z o.o. S.K., ul. Serbska 4, 61-696 Poznań, tel: 618202011, fax: 618202091, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Towar) na adres AKWATECH SYSTEMY Sp. z o.o. S.K., ul. Serbska 4, 61-696 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.   

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  

V REKLAMACJA 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Zamawiający ma prawo złożenia  reklamacji Towaru mającego wadę prawną lub fizyczną. Podstawę prawną rozpatrywania reklamacji stanowią przepisy ustawy Kodeksu cywilnego o rękojmi. 

2. Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność Towaru z umową, co w szczególności oznacza, że Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub  nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór lub  nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia albo Towar został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.  Przez wady prawne rozumieć należy sytuację gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej, obciążony jest prawem osoby trzeciej albo korzystanie z niego lub rozporządzanie nim jest ograniczone ze względu na orzeczenie właściwego organu. Podstawą reklamacji może być wada fizyczna istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Zamawiającemu lub wynikająca z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej chwili.

3. Sprzedawca odpowiada za Towar wadliwy przez dwa lata od jego wydania. Jedynie w wypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada przez jeden rok od jego wydania. Sprzedawca nie odpowiada jednak za wadę, jeżeli Zamawiający wiedział o niej w chwili zawarcia umowy. 

4. Jeżeli tylko niektóre rzeczy składające się na zakupiony Towar są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody zarówno dla Zamawiającego jak i Sprzedawcy, uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.  

5. Zamawiający będący przedsiębiorcą, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi, powinien złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Powinien także zbadać Towar w sposób przyjęty po jego otrzymaniu i w razie stwierdzenia wady niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę. Konsument powinien złożyć reklamację nie później niż w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady. 

6. Zamawiający składa reklamację Sprzedawcy za pomocą pisma, faksu, telefonu lub wiadomości elektronicznej. Wystarczające jest jeżeli wskaże dane pozwalające na identyfikację umowy sprzedaży, a także wskaże wadę stanowiącą podstawę reklamacji oraz określi treść żądania związanego z reklamacją. 

7. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Towar do siedziby Sprzedającego. W wypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca pokrywa koszt przesłania (dostarczenia) przez Zamawiającego i odbioru (przesłania) Towaru do Zamawiającego.

8. Reklamacja jest rozpatrywana przez Sprzedającego w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Oznacza to, że Zamawiający otrzyma w tym terminie odpowiedź na reklamację. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z uznaniem reklamacji za uzasadnioną.   

9. W ramach reklamacji Zamawiający może żądać naprawienia towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny, a w wypadku wady istotnej może odstąpić od umowy. 

10. Pierwsze żądanie przez Konsumenta zgłoszone w ramach pierwszej reklamacji Towaru polegające na obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy może nie zostać uwzględnione przez Sprzedawcę. W takim wypadku może on zaproponować wymianę Towaru wadliwego na wolny od wad lub jego naprawę. W takiej sytuacji Konsument jest jednak uprawniony do zmiany wyboru Sprzedawcy (z wymiany Towaru na jego naprawę lub z naprawy Towaru na wymianę) chyba, że wybór Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia przez Sprzedawcę lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez Sprzedawcę. 

11. W wypadku wyboru przez Zamawiającego naprawy Towaru lub wymiany Towaru Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia żądania jeżeli jest ono niemożliwe do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń. W takim wypadku Sprzedawca może również zaproponować inne rozwiązanie. Konsument także może zmienić swoje żądanie (z naprawy na wymianę lub z wymiany na naprawę), a także skorzystać z innych dostępnych opcji tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (w wypadku wady istotnej). 

12. Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca Sprzedawca może odmówić naprawy Towaru lub jego wymiany na wolny od wad także jeżeli gdy koszty wykonania tego żądania przewyższają cenę Towaru.   

13. Sprzedawca nie może odmówić obniżenia ceny Towaru lub odstąpienia od umowy (w wypadku wady istotnej), zgodnie z żądaniem Zamawiającego, jeżeli Towar był już wcześniej wymieniany lub naprawiany albo jeżeli sprzedawca nie wywiązał się z wcześniejszego obowiązku wymiany Towaru bądź jego naprawy.   

VI INFORMACJA O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W wypadku zgody zarówno Sprzedawcy jak i Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy. Mediacja prowadzona jest przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich pozamiejscowe oddziały. Przy WIIH oraz oddziałach zamiejscowych działają również sądy polubowne. Sprzedawca rozpatruje zasadność skorzystania ze wskazanych sposobów indywidualnie w odniesieniu do każdego przypadku reklamacji. Niniejszej informacji nie należy traktować jako ogólnej zgody na skorzystanie z nich tj. mediacji czy poddania sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego. 

VII  DANE OSOBOWE 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.

4. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.


 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

………………………………

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów

Adres konsumenta/konsumentów 

…………………………………………..

………………………………………….

…………………………………………….

 

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy:

AKWATECH SYSTEMY Sp. z o.o. S.K.

Ul. Serbska 4

61-696 Poznań

Numer fax: 618202091

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

......................................................................................................................................................................................................................................................................

  -  Data odbioru………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………..

  -  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  

  -  Data  ……………………………………